สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวง ICT
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ระบบนำเสนอข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่
ศูนย์ข้อมูลสถิติจังหวัด
ระบบคลังข้อมูลสถิติ
แผนแม่บทสถิติ
แผนที่ความยากจน
จัดซื้อจัดจ้างปี2554
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ประชุมโครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ พ.ศ.2556

สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด"โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ พ.ศ.2556 เมื่อวันที่  15 สิงหาคม 2556 "

อ่านข่าวอื่นๆ
 ประชุมโครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ พ.ศ.2556
 จังหวัดเคลื่อนที่
 การแปลงแผนแม่บทสถิติ โดยร่วมกับ "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการหม่อนไหมจังหวัด
 "เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม"
 โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556
 พระบรมราโชวาทฯ และพระราชดำรัสฯ
 วันกีฬาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556
 งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2556
 กีฬาสถิติสัมพันธ์ ครั้งที่ 6
 พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง
ความน่าสนใจของเว็บไซต์
ดี
32%
ปานกลาง
10%
ปรับปรุง
57%
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner