Untitled Document
ประวัติความเป็นมา

ความรู้ทั่วไป
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าว
สารของราชการ
ข้อมูลตามมาตรา 7
ข้อมูลตามมาตรา 9
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
การรายงานผลการปฎิบัติงาน
2553
2554
2555
2556
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ช่องทางขอรับบริการ
ขั้นตอนการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สถิติวันนี้
สถิติน่าสนใจ
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวการเมือง

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

คมชัดลึก

ข่าวเศรษฐกิจ

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

คมชัดลึก

ข่าวต่างประเทศ

ไทยรัฐ

เดลินิวส

คมชัดลึก


Untitled Document

เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คณะกรรมการการบริหารข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การดำเนินงาน
ดรรชนีข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ได้
สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล
แบบฟอร์มการขอรับข้อมูล
ขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสาร
ขั้นตอนการอุทธรณ์
ขั้นตอนการร้องเรียน

ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
คู่มือประชาชนสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการฟ้องร้อง
คดีศาลปกครอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์1159 เขากระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์: 0 4466 6510 ,Fax: 0 4466 6511 E-Mail : Buriram@nso.go.th

สถิติผู้ใช้บริการ : Website counter

© Coppyright 2011.